mi wile e ni: toki pona li jo e jan toki mute. mi wile kin e ni: jan pona pi mi li toki e toki pona!

janryan

janryan

mi:

nimi:
janryan

1 jan mute