@janmato 'tomo pi tenpo ni'? Otherwise, it looks like talk about the tomo sin. o kama jo e pona.

janKipo

janKipo

mi:

nimi:
janKipo

1 jan mute

wan mute