a! mi toki e toki pona! pona!

kalutuwilu

kalutuwilu

mi:

nimi:
kalutuwilu

1 jan mute