janMimoku

janMimoku

Word of the day: lili - means small or few... e.g. jan lili = child. is often used like -et- in esperanto: as a nuance.

toki tawa jan ale!

ni li pona tawa jan ale anu seme?

mi:

nimi:
janMimoku

0 jan mute

wan mute